I gjithë procesi marrjes së lejeve ndërtimore, në pëllëmbë të dorës

Data e publikimit

Kategoria

Përmes platformës e-Leja, Prishtina ka treguar përkushtimin ndaj transformimit digjital, duke e kthyer në një proces krejtësisht modern rrugëtimin e dikurshëm shumë sfidues nga aplikimi deri tek marrja e pëlqimit për kushte dhe leje ndërtimore. Kjo platformë inovative, e integruar pa probleme me sistemet e-Përcellja dhe e-Nënshkrimi, paraqet një kapërcim të rëndësishëm përpara në thjeshtimin maksimal të procesit të aplikimit për leje ndërtimi.

Prandaj, në këtë kontekst, e-Përcjellja nuk është thjesht një përparim teknologjik; është një ndryshim paradigme drejt një procesi administrativ më transparent, efikas dhe të afërt për çdonjërin.

Një prej elementëve më të rëndësishëm, për të mos thënë qenësor të e-Përcjellja mund të konsiderohet natyra e tij gjithëpërfshirëse. Kjo përfshin gjithë trajektoren e marrjes së lejeve të ndërtimit – nga aplikimi fillestar deri në miratimin përfundimtar. Për më tepër, rëndësi të veçantë ka edhe mundësia që ofron për t’u lejuar përdoruesve të shohin dhe ndjekin gjithë procesin dhe të gjithë dokumentacionin përkatës në kohë reale. Ky atribut bën të mundur që aplikantët janë gjithmonë të informuar rreth statusit të aplikimeve të tyre, duke ulur pasigurinë dhe duke rritur besimin në procesin administrativ.

Aspekt inovativ i të sistemit e-Përcjellja është qasja e tij e shtresëzuar, sepse është projektuar për të ofruar nivele të ndryshme të autorizimit, në varësi të rolit të përdoruesit në proces. Kjo do të thotë se ndërsa një aplikant mund të ndjekë progresin e aplikimit të tij, planifikuesit e qytetit, inxhinierët dhe ekipet ligjore kanë qasje në shtresa më të detajuara të informacionit të rëndësishëm për detyrat e tyre specifike. Ky qasje e ndarë ndaj qasjes së informacionit jo vetëm që rrit sigurinë, por gjithashtu siguron që çdo palë interesi të ketë informacionin që i nevojitet për të kryer detyrat me efikasitet.

Integrimi i e-Përcjellja me sistemet ekzistuese e-Leja dhe e-Nënshkrimi krijon një proces të rrjedhshëm, pa letra që redukton ndjeshëm kohët e përpunimit. Ky efikasitet nuk ndërlidhet vetëm me shpejtësinë, por edhe me saktësinë dhe transparencën që krijon. Duke digjitalizuar dhe duke ndjekur çdo hap, sistemi minimizon gabimet, redukton mundësinë për korrupsion dhe siguron një proces të drejtë për të gjithë aplikantët.

Menyja e Sistemit dhe Qasja tek Shërbimet: Sistemi e-Përcjellja ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të qasshme përmes një menyje funksionale. Ky sistem mundëson një vështrim të përgjithshëm të aktiviteteve, duke përfshirë menaxhimin e rasteve, e-Përcjelljen e vendimmarrjes, dhe raportet periodike.

Krijimi dhe Menaxhimi i Kërkesave për Shërbime: Krijimi i kërkesave për shërbime bëhet në mënyrë efikase dhe të organizuar. Sistemi lejon përdoruesit të zgjedhin shërbime nga një listë e paracaktuar dhe të bashkëngjisin dokumente të nevojshme për secilën kërkesë. Kyçja në rolin e Menaxherit ofron më shumë kontroll në menaxhimin e kërkesave.

Procesi i Miratimit dhe Njoftimit: Miratimi i kërkesave nga Menaxheri dhe njoftimi i drejtorive përkatëse janë hapa kyçë që sigurojnë një rrjedhë të qartë të informacionit. Ky proces garanton se të gjitha palët janë të informuara dhe përfshira në vendimmarrje.

Përcjellja e Kërkesave dhe Vendimmarrja: Drejtorët dhe Menaxherët kanë qasje në të gjitha kërkesat dhe aplikimet që vijnë nga moduli e-Leja, duke i mundësuar atyre të shohin statusin e tyre dhe të marrin vendime të informuara.

Delegimi dhe Menaxhimi i Detyrave nga Kontrollorët: Kontrollorët kanë mundësinë të delegojnë detyra tek inxhinierët, duke menaxhuar statusin e tyre. Ky veprim siguron një rrjedhë të qartë të punës dhe përgjegjësive.

Raportimi dhe Menaxhimi i Detyrave nga Inxhinierët: Inxhinierët, si përdorues të sistemit, raportojnë për progresin dhe përfundimin e detyrave të deleguara, duke ofruar transparencë dhe efikasitet në realizimin e projekteve.

Prishtina është pioniere e kësaj qasjeje, duke qenë e para në vend që adopton një sistem kaq të avancuar. Sistemi e-Përcjellja është një dëshmi e angazhimit të qytetit për të përqafuar zgjidhjet digjitale për të përmirësuar shërbimet qeveritare. Ky kalim në një administrim të digjitalizuar është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të lehtësisë së të bërit biznes, tërheqjes së më shumë investitorëve dhe nxitjes së një sektori më dinamik të pasurive të paluajtshme.

Të fundit

Në fokus

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

01

04

Paleta

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

01

04

Paleta

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: