Kriteret në konkursin për sheshin monumental

Data e publikimit

Kategoria

Shërbimi i Arkitektit të Kryeqytetit ka hapur konkurs për sheshin monumental që simbolizon sakrificën e Adem Jasharit dhe familjes Jashari, si dhe peshën e saj në rrugëtimin drejt çlirimit.

Sheshi do ta ketë pjesë thelbësore monumentin e qëndresës, guximit dhe lavdisë së Adem Jasharit dhe familjes Jashari, si një prej themeleve të rëndësishme të lirisë së vendit.

Konkursi është i hapur për të gjithë artistët, piktorët, arkitektët, dizajnerët grafik, fotografët, artizanët, studentët dhe profesionistët.

Qëllimi dhe rëndësia

• Monumenti synon të nderojë përkushtimin, guximin dhe sakrificën e palëkundur të Adem Jasharit dhe familjes së tij gjatë luftës së Kosovës për pavarësi.
• Shërben si një kujtesë e fuqishme për rolin e tyre kryesor në lëvizjen çlirimtare dhe përkushtimin e tyre ndaj kauzës.

Koncepti i dizajnit

• Monumenti se bashku me sheshin duhet të jetë një tërësi e arkitekturës peizazhore.
• Dizajni i monumentit duhet të ngjallë emocione dhe dinjitet duke përcjellë frymën e sakrificës me elementë të tillë si:
o Uniteti: Reflektoni sakrificën kolektive të familjes Jashari dhe popullit.
o Rezistenca: Kapni qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë e shfaqur gjatë kohërave sfiduese.
o Liria: Simbolizoni qëllimin përfundimtar të çlirimit.
• Te nxisë bashkëpunim me artistë, arkitektë dhe historianë për të krijuar një koncept që rezonon me publikun.

Lokacioni

Sipërfaqja e përgjithshme e sheshit që vihet në dispozicion për realizimin e hapësirës publike me tematikën artistike monumentale është rreth 3000m2.

Dimensioni i sheshit duhet të jetë i ndarë në 3 zona

  • Zona e veprës artistike (zona 1 – 30m x 30m)
  • Zona e kalimtarëve (zona 2 – 30m x 30m)
  • Zona e shijimit të veprës dhe ceremonive (zona 3 – 40m x 30m)

Forma e hapësirës

  • Ka një forme drejtkëndore të rregullt e cila ka lidhje direkt me hapësirat e tjera publike në anët perimetrale.
  • Në aspektin vizual sheshi është i vrojtuar nga të katër brinjët.
  • Komunikim këmbësor me zonat përreth është i mundur vetëm nga 3 anë.


• Te merret parasysh afërsia me monumentet historike, hapësirat publike ose zonat e rëndësishme për lëvizjen çlirimtare.

Materialet dhe ndërtimi

• Projekti duhet të realizohet me materiale të qëndrueshme, që i rezistojnë kushteve të motit dhe kalimit të kohës
• Të përfshihet simbolika përmes materialeve (p.sh. guri, metali) që përfaqësojnë forcën dhe qëndrueshmërinë.
• Të sigurohen kompani të afta për të sjellë në jetë dizajnin.

Simbolizmi dhe elementet

• Që përfshijnë elemente vizuale që përcjellin sakrificën.
• Që vënë në pah figura: paraqisni Adem Jasharin, anëtarët e familjes së tij dhe luftëtarë të tjerë të lirisë.
• Flakët: Përfaqësojnë sakrificën, qëndrueshmërinë dhe kujtesën e përjetshme.
• Mbishkrimet duhet të rrëfejnë historinë e tyre, duke theksuar sakrificën dhe përkushtimin.

Aplikimi i teknologjisë

• Përdorimi i teknologjive të reja si inteligjenca Artificiale për rrëfimin e historisë duke e lidhur të kaluaren, të tanishmën dhe të ardhmen.

Komponenti arsimor

• Të bëhet integrimi me panele ose pllaka edukative pranë monumentit.
• Të vihet në pah kontekstin historik, informacion biografik dhe detaje rreth ngjarjeve të rëndësishme.
• Projekti ka qëllimin që vizitorët të mësojnë për historinë e Kosovës dhe rolin e familjes Jashari.

Integrimi i peizazhit

• Peizazhi me gjelbërim të implementohet me kujdes në kompozicionin.
• Te merren parasysh stolat ose vendet e uljes dhe qëndrimit për reflektim dhe meditim.
• Kujdes të veçantë duhet t’i jepet ndriçimit i cili do t’i japë efekt maksimal monumentit gjatë natës.

Inaugurimi dhe përkujtimi

• Të mendohet për vendin hapësirën gjatë organizimit të ceremonie dinjitoze të inaugurimit ku marrin pjesë zyrtarë qeveritarë, drejtues të komunitetit dhe familja Jashari.
• Monumenti do të përkujtohet çdo vit në data të rëndësishme që lidhen me lëvizjen çlirimtare.
• Të inkurajohen shkolla dhe universitete për të kryer programe dhe vizita arsimore.

Mirëmbajtja dhe ruajtja

• Të hartohet një plan mirëmbajtjeje për të siguruar jetëgjatësinë e monumentit.
• Monumenti duhet të Kontrollohet dhe riparohet rregullisht çdo dëmtim.
• Të përfshihen autoritetet lokale dhe anëtarët e komunitetit në kujdesin e tij.

Angazhimi publik

• Të bëhet promovimi i monumentit përmes mediave, ngjarjeve kulturore dhe nismave arsimore.
• Ky monument përfaqëson jo vetëm Adem Jasharin dhe familjen e tij, por edhe qëndresën dhe sakrificën e një kombi të tërë. Le të qëndrojë si një fener kujtimi dhe frymëzimi për brezat që do të vijnë.

Aplikimi

• Aplikimi do të jetë i hapur për të gjithë. Çdo kandidat ka të drejtë të dorëzojë numër të pakufizuar dizajnesh. Çdo krijim i tij duhet të jetë origjinal dhe veçanërisht i konceptuar e realizuar për këtë konkurs.
• Në asnjë mënyrë nuk do të pranohen krijime të shfaqura më parë, të rishikuara, ripunuara apo që ngjajnë, në çfarëdo mënyre, me krijime të tjera. Duhet po ashtu që krijuesit të dorëzojnë një certifikatë të noterizuar që dëshmon se veprat e tyre janë origjinale.

Kriteret bazë

• Kandidatët duhet që të dorëzojnë një abstrakt të shkruar të konceptit të tyre, që nuk duhet të jetë më i gjatë se 300 fjalë.
• Prezantimet duhet të paraqiten në atë mënyrë që të tregohet i tërë koncepti i dizajnit dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të përmbajnë nënshkrimin e autorit apo shenja të tjera dalluese.
• Të gjitha dizajnet duhet të dorëzohen në formatin JPEG, në 300 DPI. Dorëzimi i projekteve bëhet në Google Drive, ku pas mbylljes së aplikimeve, pjesëmarrësit marrin akses në folderat e tyre specifik.
• Për t’u regjistruar dhe aplikuar, kandidatët duhet të klikojnë në këtë link dhe të mbushin formën: https://forms.gle/ZX1ji4ZWQCb1AzzPA. Nëse aplikimi është i suksesshëm, adimistrata konfirmon atë dhe u jep qasje për shkarkimin e dokumentave dhe ua jep hapësirën për t’i ngarkuar aplikacionet e tyre të finalizuara. Emaili duhet të jetë i krijuar specifikisht për qëllim të aplikimit në këtë konkurs, pjesa e parë e të cilit, jo më e gjatë se 6 (gjashtë) karaktere, do të jetë kodi I tyre i aplikimit: për shembull XyZ123@gmail.com. Assesi nuk pranohen aplikimet ku ne mund të shohim dicka tjetër përpos kodit që vendosin aplikantët. Të gjithë e- mailët e krijuara për këtë qëllim duhet që po ashtu të jenë të tipit Gmail.

Kriteret specifike

• Asnjë nga pjesëmarrësit në konkurs nuk mund të mbajnë pozita publike dhe as nuk mund të paguhen në një a një tjetër formë nga buxheti i Republikës së Kosovës.
• Të gjithë pjesëmarrësit në konkurs, që kanë biznes të regjistruar në Republikën e Kosovës dhe mbi gjysmën e stafit me shtetësi kosovare, do të kenë 5 (pesë) pikë shtesë, në vlerësimin përfundimtar. Të gjithë konkurruesit që nuk e plotesojnë këtë kusht, mund të përfitojnë prej bashkëpunimit me dikënd që e plotëson kushtin, me pjesëmarrje të përbashket 50/50 në projekt.
• Të gjithë pjesëmarrësit në konkurs, biznesi i të cilëve është i regjistruar në Prishtinë dhe më tepër se gjysma e të punësuarve janë banorë rezident në Prishtinë, marrin 5 (pesë) pikë shtesë, në vlerësimin përfundimtar. Të gjithë pjesëmarrësit që nuk e plotësojnë këtë kusht, mund të përfitojnë prej bashkëpunimit me dikënd që e plotëson kushtin, me pjesëmarrje të përbashket 50/50 në projekt.

Kërkesat për dorëzim

• Të gjitha dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në PDF ose JPG. Kopja në dokument origjinal do të kërkohet si dëshmi e punës.
• 2 x A3 faqe që përshkruajnë strategjitë e dizajnit, filozofitë dhe metodat e përdorura për të krijuar konceptin e propozuar (maksimumi 1,000 fjalë).
• Maksimumi 5 x A2 faqe që tregojnë organizimin e vendit dhe konceptin e dizajnit.
• Një dokument A4 i jo më shumë se 20 faqe që shpjegon se si koncepti i propozuar përmbush kërkesat teknike dhe funksionale.
• Pano ekspozimi – A1 – nëse konkurrenti është në listën finale dhe është një nga 10 e parët, projekti tij/saj do të shtypet dhe paraqitet në galerinë promovuese.
• Pjesëmarrësit duhet të dorëzojnë projektet e tyre në folderat e tyre të posaçme në Google Drive, me një limit maksimal të madhësisë së projektit prej 200 MB. Jemi duke krijuar folderat per secilin konkurues dhe adresat specifike do t’u dërgohen pjesëmarrësve sapo të jenë gati. Çdo projekt që tejkalon kufirin e madhësisë të specifikuar do të rezultojë në diskualifikim.

Afatet kohore

Data e shpalljes së konkursit: 14 mars 2024

Data e mbylljes së aplikimeve: 15 prill 2024

Dorëzimi i projekteve: 29 maj 2024

Përzgjedhja e projekteve: 14 qershor 2024

Prezantimi i punimeve: 17-28 qershor 2024

Shpallja e fituesve: 29 qershor 2024

Të fundit

Në fokus

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

01

04

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: